Aktualności

Narada szkoleniowa dla prezesów oddziałów gminnych ZOSP RP województwa lubelskiego

W dniu 20 listopada 2007 r. w Lublinie, odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów oddziałów gminnych ZOSP RP województwa lubelskiego, zorganizowana przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zarzadu Głównego
Związku OSP RP:

1. dh Janusz Bonecki - Dyrektor Generalny Biura ZG

2. dh Kazimierz Pluciński - Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego ZG

3. dh Tomasz Poręba - Kierownik Działu Organizacyjnego ZG

Podczas narady poruszano następujące sprawy:

- finansowanie jednostek OSP

- elektroniczny system "Raport OSP"

- uruchomienie "Grantów" dla Gminnych Centrów Zarzadzania Kryzysowego

- zamówienia i wnioski o sprzedaż z dofinansowaniem

- ceremoniał OSP i Regulaminy: odznaczeń, umundurowania i sztandarów

Podczas narady podsumowano również wyniki kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i ogniwach Związku oraz kampanii zebrań sprawozdawczych OSP 2007/2008.

W trakcie narady szczególna uwagę zwrócono na problem braku danych z województwa lubelskiego w elektronicznym systemie „Raport OSP” oraz nowych zasad podziału środków finansowych na zakup i karosację samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz remonty i budowę strażnic.

Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać wszystkie warunki formalno prawne łącznie z wprowadzeniem do systemu "Raport OSP".

Wniosek o dofinansowanie musi być sporzadzony na obowiązującym formularzu, zaopiniowany i podpisany przez właściwe terytorialnie Prezydium ZO Gminnego i Powiatowego ZOSP RP.

Dotacja do zakupu nowego samochodu pożarniczego może być przyznana raz na 10 lat, a do używanego samochodu
pożarniczego raz na 5 lat.

Gmina może wystapić o przyznanie dotacji do jednoego nowego samochodu w danym roku.

Gmina może uzyskać jedną dotację na zakup samochodu uzywanego lub karosację w danym roku.

Na jeden powiat przyznawana będzie tylko jedna dotacja do zakupu nowqego średniego samochodu pożarniczego.

Wnioski na zakup samochodw, należy składać do 25 października roku poprzedzającego zakup.

Kompletne wnioski na zakup sprzętu, umundurowania oraz remont i budowę strażnic, należy składać do Biura OW do końca
lutego danego roku, w którym bedzie realizowany zakup.

 

[powrót]

©JŁ