Aktualności

XIII ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

XIII Zjazd Oddziału Wojewózkiego Związku OSP RP województwa lubelskiego, odbył się 27 kwietnia 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie, w połączeniu z uroczystym wręczeniem sztandaru Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP w Lublinie.

W obradach Zjazdu wzięło udział 187 spośród 230 delegatów (81,3%) wybranych na zjazdach oddziałów powiatowych, przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, członkowie władz ustępujących, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i administracji publicznej, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy oraz Związku OSP RP.

Obrady Zjazdu swą obecnością zaszczycili:

 

  • Waldemar Pawlak – Poseł na Sejm RP – Wicepremier Rządu RP – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,

  • Jan Łopata – Poseł na Sejm RP,

  • Franciszek Jerzy Stefaniuk – Poseł na Sejm RP,

  • Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm RP

  • Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

  • Jerzy Maciak – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP,

  • Kazimierz Pluciński – Kierownik Działu ekonomiczno-finansowego ZOSP RP,

  • generał bryg. Lesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,

  • st. bryg. Stanisław Sulenta – doradca Komendanta Głównego PSP

  • st. bryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant wojewódzki PSP,

  • Jolanta Szołno-Koguc – wojewoda Lubelski,

  • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego,

  • delegacji zagraniczne strażaków z: Białorusi, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

 

Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu, odbyła się ceremonia uroczystego wręczenia sztandaru Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP, ufundowanego przez jednostki OSP, zarządy gminne i powiatowe ZOSP RP, strażaków indywidualnych i działaczy Związku OSP RP, instytucje i zaprzyjaźnione ze związkiem zakłady pracy z terenu województwa lubelskiego.

Wręczenia sztandaru, a także dekoracji Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznanego Oddziałowi Wojewódzkiemu, dokonał dh Waldemar Pawlak.

Ponadto wręczono zasłużonym w społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej strażakom i działaczom Związku OSP RP:

 

  • Krzyże Zasługi; 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe,

  • 32 Złote Znaki Związku OSP RP,

  • 27 Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza,

  • 1 Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego,

  • Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa; 4 złote i 1 srebrny.

 

Zjazdowi przewodniczyli: dh Franciszek Jerzy Stefaniuk i dh Tadeusz Sławecki.

Przedstawiciele ustępujących władz, złożyli sprawozdania za okres minionej kadencji 2007 - 2011:

 

  1. dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP z działalności Zarządu,

  2. dh Marian Gąbka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW z działalności Komisji Rewizyjnej,

  3. druhna Barbara Rosa Przewodnicząca Sądu Honorowego z działalności Sądu Honorowego OW.

 

Zjazd dokonał oceny działalności ustępujących władz, określił program działania na lata następnej kadencji 2012 – 2017 oraz zatwierdził 41 osobowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z przedstawicieli wybranych na zjazdach powiatowych ZOSP RP, poszerzony o 5 przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP w Lublinie. Wybrał 17 delegatów na Zjazd Krajowy i 7 przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP.

Nowo wybrany Zarząd OW ZOSP RP:

 

  • Budka Kazimierz - pow. łęczyński

  • Chruściel Tadeusz - pow. krasnostawski

  • Chyła Andrzej - pow. opolski

  • Gliwiński Ryszard - pow. zamojski

  • Grzebuła Jan - pow. kraśnicki

  • Jagieło Stanisław - pow. rycki

  • Kowalczyk Jan - pow. tomaszowski

  • Kozioł Janusz - pow. łukowski

  • Kuropatwa Józef - pow. hrubieszowski

  • Kwiecień Franciszek - pow. kraśnicki

  • Łazowski Tadeusz - pow. bialski

  • Łopata Jan - pow. lubelski

  • Mielnicki Kazimierz - pow. zamojski

  • Mołodecki Jan - pow. hrubieszowski

  • Nowak Wiesław - pow. parczewski

  • Organista Kazimierz - pow. tomaszowski

  • Pawlak Janusz - pow. łukowski

  • Piech Marek - pow. janowski

  • Piekarczyk Wojciech - pow. lubelski

  • Protas Kajetan - pow. zamojski

  • Puła Fryderyk - pow. lubartowski

  • Rodzik Zenon - pow. opolski

  • Różańska Teresa - pow. biłgorajski

  • ks. Sawczuk Roman - pow. bialski

  • Sawicki Tadeusz - pow. włodawski

  • Skura Mieczysław - pow. biłgorajski

  • Sławecki Tadeusz - pow. radzyński

  • Smal Kazimierz - pow. chełmski

  • Smyk Krzysztof - pow. świdnicki

  • Starownik Marian - pow. lubartowski

  • Stefaniuk Jerzy Franciszek - pow. bialski

  • Stocki Kazimierz - pow. chełmski

  • Szpak Janusz - pow. krasnostawski

  • Turczyn Antoni - pow. zamojski

  • Zadura Zbigniew - pow. puławski

  • Zygo Sławomir - pow. lubelski

  • Milewski Tadeusz - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP

  • Hetman Krzysztof - Marszałek Województwa Lubelskiego

  • Pielech Andrzej - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS Lublin

  • Zegar Robert - Dyrektor Sprzedaży PZU S.A. Oddział Lublin

  • Łątka Krzysztof - Przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin

 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej OW, Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi OW ZOSP RP.

Do ważniejszych problemów podejmowanych w czasie dyskusji zjazdowej należy zaliczyć:

 

  1. Podejmowanie dalszych starań o poszerzenie istniejącego stanu OSP i przyjmowanie nowych członków poprzez pracę z młodzieżą.

  2. Wzmacnianie dyscypliny w jednostkach OSP poprzez obowiązkowe uczestnictwo w zbiórkach, szkoleniach i zebraniach strażackich, a także pracach na rzecz poprawy stanu technicznego obiektów i sprzętu pożarniczego.

  3. Umacnianie i rozwój młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych oraz doskonalenie form pracy w tym przedmiocie.

  4. Przestrzeganie regulaminów umundurowania, odznaczeń, sztandarów oraz zasad organizowanych uroczystości strażackich określonych w ceremoniale.

  5. Uporządkowanie form finansowania obowiązujących badań lekarskich strażaków.

  6. Ujednolicenie sprzętu, a w szczególności motopomp używanych w zawodach sportowo- pożarniczych OSP.

 

Zjazd podjął 7 uchwał:

 

  1. Uchwała nr 1/2012 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej OW oraz udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi OW.

  2. Uchwała nr 2/2012 w sprawie powołania w skład Zarządu OW Związku OSP RP przedstawicieli, organizacji, instytucji współpracujących ze Związkiem.

  3. Uchwała nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP.

  4. Uchwała nr 4/2012 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej OW Związku OSP RP oraz ich wyboru.

  5. Uchwała nr 5/2012 w sprawie określenia liczby członków Sadu Honorowego OW Związku OSP RP oraz ich wyboru.

  6. Uchwała nr 6/23012 w sprawie wyboru delegatów na XIII zjazd Krajowy Związku OSP RP.

  7. Uchwała nr 7/2012 w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Wojewódzkiego związku OSP RP na lata 2012 – 2016.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się następująco:

 

  1. Prezes - Starownik Marian

  2. Wiceprezes - Kuropatwa Józef

  3. Wiceprezes - Łopata Jan

  4. Wiceprezes - Sławecki Tadeusz

  5. Wiceprezes - Stocki Kazimierz

  6. Sekretarz - Łazowski Tadeusz

  7. Skarbnik - Kowalczyk Jan

  8. Członek prezydium - Gliwiński Ryszard

  9. Członek prezydium - Milewski Tadeusz

  10. Członek prezydium - Szpak Janusz

  11. Członek prezydium - Grzebuła Jan

  12. Członek prezydium - Kozioł Janusz

  13. Członek prezydium - Budka Kazimierz

  14. Członek prezydium - Nowak Wiesław

  15. Członek prezydium - Rodzik Zenon

  16. Członek prezydium - Sawczuk Roman

  17. Członek prezydium - Skura Mieczysław

 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na pierwszym posiedzeniu konstytucyjnym wybrał przedstawicieli do Zarządu Głównego Związku OSP RP:

 

  1. dh Starownik Marian

  2. dh Łopata Jan

  3. dh Stefaniuk Franciszek Jerzy

  4. dh Sławecki Tadeusz

  5. dh Szpak Janusz

  6. dh Mielnicki Kazimierz

 

Delegatami na XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP zostali wybrani:

 

  1. Gruszkowski Franciszek

  2. Smal Kazimierz

  3. Kuropatwa Józef

  4. Michałek Henryk

  5. Chruściel Tadeusz

  6. Wojtak Tadeusz

  7. Smerdel Ryszard

  8. Piekarczyk Wojciech

  9. Grzesiuk Andrzej

  10. Różyński Wiesław

  11. Rodzik Zenon

  12. Wezgraj Waldemar

  13. Wójcicki Stanisław

  14. Kowalczyk Jan

  15. Stanibuła Ryszard

  16. Kozioł Janusz

  17. Sawczuk Roman

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego:

 

  1. Gąbka Marian - przewodniczący

  2. Kostrubiec Wiesław - wiceprzewodniczący

  3. Michałek Henryk - sekretarz

  4. Hacia Edward - członek

  5. Stanibuła Ryszard - członek

  6. Chlaściak Zbigniew - członek

  7. Szabaciuk Zygmunt - członek

 

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego:

 

  1. Wójcicki Stanisław - przewodniczący

  2. Wojtak Tadeusz - wiceprzewodniczący

  3. Kowalik Witold - sekretarz

  4. Proskura Leszek - członek

  5. Chrząstowski Andrzej - członek

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu i umundurowania pożarniczego, wyeksponowana przez producentów współpracujących z Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie.

 

Oprawę muzyczną Zjazdu łącznie z koncertem wykonała orkiestra dęta OSP Lubartów pod dyrekcją Andrzeja Zaręby.

 

Galeria zdjęć z uroczystości[tutaj]

 

[powrót]

©JŁ